Servatech

SDG-wiel
ce
Brand aardappelloods Bergeijk 2020 FotoPersburo Bert Jansen
Foto boven : Brand in aardappelbewaarplaats, 2020, Bergeijk (NL) Brand op het bedrijf is de nachtmerrie voor iedere ondernemer. De producenten van kiemremmingsmiddelen accepteren geen productaansprakelijkheid. Zij stellen de gebruiker zelf verantwoordelijk voor de toediening van de producten. fotorights@PersburoBertJansen
foto
Foto boven : Wij veroordelen bij voorkeur niets of niemand. Als het om veiligheid gaat is duidelijk zijn noodzakelijk. Recht is recht en krom is krom. Bij ons echter geen vaste 'huis'advocaat. Geschillen worden indien mogelijk, onderling opgelost. Zonder vertrouwen heeft een belofte geen waarde. pic@shorashimazaki
Brand Aardappelloods Almkerk 2021 Pic.FPMB Erik Haverhals
Foto boven : Brand in aardappelbewaarplaats. Almkerk, NL. 2021. Het onderzoek naar de oorzaak van een brand, kan soms jaren duren. Verzekeraars geven veiligheids waarschuwingen voor gebruikte apparatuur. FotoFPMB@ErikHaverhals
Inleiding.
Juni.2020. Het verbod op gebruik van Chloorprofam, (CIPC), stelt de akkerbouwer voor een  dilemma,
want voor het bewaren van de aardappels heeft hij een groei of kiemremmer nodig. 
Toelating.
De EU voedselautoriteit, de EFSA, heeft meerdere producten toegelaten die als alternatief kunnen dienen, echter heeft men geen apparatuur beschikbaar gesteld waarmee deze middelen kunnen worden toegepast. Hierdoor is een situatie ontstaan waarbij de nieuwe middelen met bestaande apparatuur gebruikt worden. Door onvoldoende informatie over de producteigenschappen van de nieuwe middelen zijn er veel incidenten geweest. Brand door het behandelen van aardappels in bewaarplaatsen. Als gevolg hiervan is de toelating van de 2 belangrijkste middelen, 1.4Sight® en Argos® tijdelijk ingetrokken geweest¹. Na onderzoek bleek dat er sprake was van een onjuiste methode om de producten te gebruiken. De teksten op Etiketten, de Veiligheidsinformatiebladen, VIB,  en de gebruiksvoorwaarden, zijn volgens voorschrift aangepast. De gebruiker heeft de plicht om hiervan kennis te nemen. Door deze veiligheidswaarschuwingen op de verpakking van het product is het  gebruiken ervan voor eigen risico geworden.
 Gevolg.  
Ons bedrijf heeft naar aanleiding van de incidenten, deze producten onderzocht en in praktijkproeven getest met de bestaande apparatuur. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat er meerdere en onacceptabele risico’s zijn tijdens de toepassing met beide producten. In tegenstelling tot de CIPC periode heeft de akkerbouwer geen apparatuur waarmee hij zelf de nieuwe middelen veilig kan toepassen.  Hierdoor moet hij dit uitbesteden aan een Loonwerker, waarbij er volgens een z.g. Spuitcontract gewerkt wordt. Na het ondertekenen hiervan, gaat het risico van de Loonwerker die het behandelen aanneemt, naar de opdrachtgever. Ook de producenten van bestaande en eventueel aangepaste apparatuur hebben de gebruiksvoorwaarden aangepast aan de nieuwe situatie. Ook zij erkennen geen aansprakelijkheid voor het werken met de nieuwe producten. Hierbij is het van belang te melden dat ook een verzekeraar in geval van calamiteit zal wijzen op de polisvoorwaarden van de verplichte Opstal en Inboedelverzekering. De praktijk wijst uit dat een verzekeraar zich beroept op uitsluiting daar de behandeling geen veiligheidsgarantie kent. Niet ten onrechte wijzen zij jaarlijks op de risico’s bij het toepassen van Kiem of Groeiremmers bij aardappels.
 Risico.
Het zal duidelijk zijn dat deze ontwikkeling in de praktijk ongewenste gevolgen heeft. Schade die tijdens of na de behandeling ontstaat, is ten alle tijde voor rekening van de akkerbouwer. Daarbij moet hij maar aannemen dat de machine welke de Loonwerker gebruikt, de juiste machine voor de behandeling is. Producenten van kiemremmingsmiddel geven daar wel enige informatie over, maar deze heeft de ontstane schade door branden niet kunnen voorkomen. Daarbij moet worden opgemerkt dat er op het moment van de toelating van deze middelen, nog geen specifiek hiervoor ontworpen machine bestond.
De product-eigenschappen van deze middelen, zijn op geen enkele wijze te vergelijken met het oude CIPC. De Toelatings-Autoriteit heeft de middelen vrijgegeven vanwege de effectieve werking, echter, de wijze van toediening bepaalt deze werking. Hierover zijn op dit moment nog onvoldoende gegevens beschikbaar².  Een kleine stroomstoring tijdens de toediening heeft grote gevolgen voor de gezondheid van de aardappels in de bewaarplaats, alsook voor de veiligheid van de daarbij aanwezige personen. Zo is er  apparatuur met een verbrandingsmotor voor de aandrijving,  apparatuur met een ongewenste temperatuur-piek, waarbij roet ontstaat tijdens de werking. Deze moet na ieder gebruik schoongemaakt worden, echter is minimaal dezelfde hoeveelheid roet  dan al in de bewaarplaats afgegeven. In dit geval is het kostbare middel niet meer werkzaam, maar juist schadelijk voor de gezondheid van de aardappels. 
Conclusie.
Het zijn deze ontwikkelingen die geleid hebben tot de constuctie van de Nebulizer Agro. 
De veiligheid tijdens de toepassing heeft de eerste prioriteit.
Efficiëntie door innovatieve techniek een belangrijke tweede.
Duurzaamheid en respect voor ons milieu een noodzakelijke derde.
En de prijs van de middelen de drive tot het behalen van het hoogste rendement.
¹ bron akkerwijzer, 5.12.2020.  ² bron publicatie rapport aardappelketen, NVWA 31.12.2020.
 ®-©- Algemene Voorwaarden- ™ – Œ. 
1.- Alle rechten voorbehouden/all rights reserved. Copyright Servatech BV Met ® gemerkte namen zijn beschermd eigendom.    1. a – Alle informatie en afbeeldingen op deze website behoren toe aan de rechtmatige eigenaar.      b – De naam Servatech.nl is ingeschreven in het SIDN, Domeinnamenregister.      c – Alle informatie en afbeeldingen zijn zorgvuldig gekozen om recht te doen aan het nut en noodzaak van onze producten, en tot bevordering van de veiligheid van mens en machine in de toepassing van kiemremmingsmiddelen.      d – Ondanks bovenstaande is Servatech.nl niet aansprakelijk te stellen voor de inhoud van deze website.   e – Indien een afbeelding niet afkomstig is van Servatech.nl is er melding gemaakt van de rechtmatige eigenaar.    2. a –  Indien er sprake is van een geschil van welke aard dan ook, dienen partijen eerst schriftelijk met elkaar in contact te treden om het geschil te overleggen dan wel op te lossen.     b – Wij stellen niemand, geen persoon en geen bedrijf, aansprakelijk voor de gevolgen van handelingen zoals omschreven in de tekst van deze website.      c – Servatech.nl zal haar rechten beschermen en indien bovenstaande niet duidelijk genoeg omschreven is, de daarvoor noodzakelijke handelingen uitvoeren.      3.  a – Servatech.nl en Servatech BV zijn beide handelsnaam en eigendom van zelfstandige rechtspersonen.    b – Het Algemene en intellectuele eigendomsrecht van de producten, de Machine Nebulizer Agro en de Constructie HINT, behoren toe aan de rechtmatige eigenaar, Sluys Techniek.    4.  a – Alle overeenkomsten vallen onder Nederlands recht. Ongeacht nationaliteit of oorsprong wederpartij.     b – Inzake geschillen welke geen onderlinge oplossing kennen, dienen wij deze te toetsen aan het Nederlandse Recht.    c. – Beginselen daarbij zijn redelijkheid en billijkheid, en de balans tussen Rechten en Plichten.